تقویم و مناسبت ها
ساعت
اداره امور مالي

نام عنوان پس سازماني شماره تماس
محسن پارسا ذيحساب 31620161
حميدرضا قاسمي كارشناس امور مالي 31620362
عادل محمدي كارشناس امور مالي 31620361
علي روحاني پور كارشناس امور مالي 31620156
محمدحسين صائمي كارشناس امور مالي 31620152
محمد فلاح كارشناس امور مالي 31620149
حسين طالعي كارشناس امور مالي 31620363

اداره کل اداري و مالي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد